KIINAN ESITYS SISÄLTÄÄ KANNANOTON NATON LAAJENEMISEEN

”Turvallisuutta ei pidä saavuttaa vahvistamalla tai laajentamalla sotilaallisia ryhmittymiä”

Kiinan ulkoministeriö antoi perjantaina 24.2.2023 maan virallisen 12-kohtaisen esityksensä Ukrainan sodan lopettamiseksi. Esitys sisältää suoran ja torjuvan kannanoton Naton laajentumiseen, tosin sotilasliiton nimeä mainitsematta.

Julkaisemme Kiinan esityksen sellaisenaan sekä suomeksi että englanniksi.

1. Kaikkien maiden suvereniteetin kunnioittaminen.

Yleisesti tunnustettua kansainvälistä oikeutta, mukaan lukien Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan tavoitteita ja periaatteita, on noudatettava tiukasti. Kaikkien maiden suvereniteettia, riippumattomuutta ja alueellista koskemattomuutta on tuettava tehokkaasti.

Kaikki maat, isot tai pienet, vahvat tai heikot, rikkaat tai köyhät, ovat tasavertaisia ​​kansainvälisen yhteisön jäseniä. Kaikkien osapuolten tulee yhdessä noudattaa kansainvälisiä suhteita ohjaavia perusnormeja ja puolustaa kansainvälistä oikeudenmukaisuutta. Kansainvälisen oikeuden tasa- arvoista ja yhdenmukaista soveltamista olisi edistettävä, mutta kaksoisstandardit on hylättävä.

2. Kylmän sodan mentaliteetti on hylättävä.

Maan turvallisuutta ei pidä tavoitella muiden kustannuksella. Alueen turvallisuutta ei pidä saavuttaa vahvistamalla tai laajentamalla sotilaallisia ryhmittymiä.

Kaikkien maiden oikeutetut turvallisuusedut ja huolenaiheet on otettava vakavasti ja niihin on puututtava asianmukaisesti.

Monimutkaiseen ongelmaan ei ole yksinkertaista ratkaisua. Kaikkien osapuolten tulisi yhteisen, kattavan, yhteistyökykyisen ja kestävän turvallisuuden visiota noudattaen ja maailman pitkän
aikavälin rauhaa ja vakautta silmällä pitäen auttaa luomaan tasapainoinen, tehokas ja kestävä eurooppalainen turvallisuusrakenne.

Kaikkien osapuolten tulee vastustaa oman turvallisuuden tavoittelua muiden turvallisuuden kustannuksella, estää ryhmittymien vastakkainasettelu ja työskennellä yhdessä rauhan ja vakauden puolesta Euraasian mantereella.

3. Vihollisuuksien lopettaminen.

Konfliktit ja sodat eivät hyödytä ketään. Kaikkien osapuolten on pysyttävä rationaalisina ja maltillisina, vältettävä liekkien lietsomista ja jännitteiden lisääntymistä sekä estettävä kriisin paheneminen entisestään tai jopa sen karkaaminen hallinnasta.

Kaikkien osapuolten on tuettava Venäjää ja Ukrainaa työskenneltäessä samaan suuntaan ja aloittamaan mahdollisimman nopeasti suora vuoropuhelu tilanteen asteittaiseksi lieventämiseksi ja lopulta kattavan tulitauon saavuttamiseksi.

4. Rauhanneuvottelujen jatkaminen.

Vuoropuhelu ja neuvottelut ovat ainoa toteuttamiskelpoinen ratkaisu Ukrainan kriisiin. Kaikkia ponnisteluja, jotka edistävät kriisin rauhanomaista ratkaisemista, on kannustettava ja tuettava.

Kansainvälisen yhteisön tulee pysyä sitoutuneena oikeaan lähestymistapaan edistää neuvotteluja rauhan puolesta, auttaa konfliktin osapuolia avaamaan ovi poliittiselle ratkaisulle mahdollisimman pian ja luotava olosuhteet ja alustat neuvottelujen jatkamiselle. Kiina tulee jatkamaan rakentavaa rooliaan tässä suhteessa.

5. Humanitaarisen kriisin ratkaiseminen.

Kaikkia humanitaarisen kriisin lievittämiseen tähtääviä toimia on kannustettava ja tuettava.

Humanitaarisissa operaatioissa tulee noudattaa puolueettomuuden periaatteita, eikä humanitaarisia kysymyksiä saa politisoida.

Siviilien turvallisuutta on suojeltava tehokkaasti ja humanitaarisia käytäviä on perustettava siviilien evakuoimiseksi konfliktialueilta.

Tarvitaan ponnisteluja humanitaarisen avun lisäämiseksi asiaan kuuluville alueille humanitaaristen olosuhteiden parantamiseksi ja nopean, turvallisen ja esteettömän avun pääsyn takaamiseksi humanitaarisen kriisin estämiseksi laajemmassa mittakaavassa.

YK:ta tulisi tukea koordinoivassa roolissa humanitaarisen avun kanavoinnissa konfliktialueille.

6. Siviilien ja sotavankien suojelu.

Konfliktin osapuolten olisi noudatettava tiukasti kansainvälistä humanitaarista oikeutta, vältettävä hyökkäämästä siviilejä vastaan tai siviilikohteisiin, suojeltava naisia, lapsia ja muita konfliktin uhreja ja kunnioitettava sotavankien perusoikeuksia.

Kiina tukee Venäjän ja Ukrainan välistä sotavankien vaihtoa ja kehottaa kaikkia osapuolia luomaan tähän tarkoitukseen suotuisammat olosuhteet.

7. Ydinvoimalaitosten turvaaminen.

Kiina vastustaa aseellisia hyökkäyksiä ydinvoimaloita tai muita rauhanomaisia ​​ydinlaitoksia vastaan ​​ja kehottaa kaikkia osapuolia noudattamaan kansainvälistä oikeutta, mukaan lukien ydinturvallisuussopimusta (CNS) ja välttämään päättäväisesti ihmisen aiheuttamia ydinonnettomuuksia.

Kiina tukee Kansainvälistä atomienergiajärjestöä (IAEA) sen rakentavassa roolissa rauhanomaisten ydinlaitosten turvallisuuden edistämisessä.

8. Strategisten riskien vähentäminen.

Ydinaseita ei saa käyttää eikä ydinsotia saa käydä. Ydinaseiden uhkaa tai käyttöä tulee vastustaa. Ydinaseiden leviäminen on estettävä ja ydinkriisi vältettävä. Kiina vastustaa kemiallisten ja biologisten aseiden tutkimusta, kehittämistä ja käyttöä missä tahansa maassa kaikissa olosuhteissa.

9. Viljan viennin helpottaminen.

Kaikkien osapuolten on pantava Venäjän, Turkin, Ukrainan ja YK:n allekirjoittama Black Sea Grain Initiative -aloite täysin ja tehokkaasti ja tasapainoisesti täytäntöön ja tuettava YK:ta tässä tärkeässä roolissa.

Kiinan ehdottama globaalin elintarviketurvan yhteistyöaloite tarjoaa toteuttamiskelpoisen ratkaisun maailmanlaajuiseen ruokakriisiin.

10. Yksipuolisten pakotteiden lopettaminen.

Yksipuoliset sanktiot ja maksimaaliset paineet eivät ratkaise ongelmaa; ne aiheuttavat vain uusia ongelmia. Kiina vastustaa yksipuolisia pakotteita, joita YK:n turvallisuusneuvosto ei ole hyväksynyt.

Asianomaisten maiden tulisi lopettaa yksipuolisten pakotteiden ja ”ulkomaille ulotettavan lainkäytön” (”long-arm jurisdiction”) väärinkäyttö muita maita vastaan, jotta he voisivat osallistua Ukrainan kriisin lieventämiseen ja luoda edellytykset kehitysmaille kasvattaa talouksiaan ja parantaa ihmistensä elämää.

11. Teollisuuden ja toimitusketjujen pitäminen vakaina.

Kaikkien osapuolten tulee vilpittömästi ylläpitää olemassa olevaa maailmantaloutta ja vastustaa maailmantalouden käyttöä työkaluna tai aseena poliittisiin tarkoituksiin.

Yhteisiä ponnisteluja tarvitaan kriisin heijastusvaikutusten lieventämiseksi ja sen estämiseksi, että kriisi häiritsee kansainvälistä yhteistyötä energian, rahoituksen, elintarvikekaupan ja liikenteen aloilla ja heikentää maailmantalouden elpymistä.

12. Jälleenrakentamisen edistäminen konfliktin jälkeen.

Kansainvälisen yhteisön on ryhdyttävä toimiin tukeakseen jälleenrakennusta konfliktialueilla. Kiina on valmis antamaan apua ja olemaan rakentava tässä pyrkimyksessä.

China’s Position on the Political Settlement of the Ukraine Crisis By Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China Published: Feb 24, 2023 09:12
AM
1. Respecting the sovereignty of all countries. Universally recognized international law, includingthe purposes and principles of the United Nations Charter, must be strictly observed. The sovereignty, independence and territorial integrity of all countries must be effectively upheld. All countries, big or small, strong or weak, rich or poor, are equal members of the international community. All parties should jointly uphold the basic norms governing international relations and defend international fairness and justice. Equal and uniform application of international law should be promoted, while double standards must be rejected.

2. Abandoning the Cold War mentality. The security of a country should not be pursued at the expense of others. The security of a region should not be achieved by strengthening or expanding military blocs. The legitimate security interests and concerns of all countries must be taken seriously and addressed properly. There is no simple solution to a complex issue. All parties should, following the vision of common, comprehensive, cooperative and sustainable security and bearing in mind the long-term peace and stability of the world, help forge a balanced, effective and sustainable European security architecture. All parties should oppose the pursuit of one´s own security at the cost of others´ security, prevent bloc confrontation, and work together for peace andstability on the Eurasian Continent.

3. Ceasing hostilities. Conflict and war benefit no one. All parties must stay rational and exercise restraint, avoid fanning the flames and aggravating tensions, and prevent the crisis from deteriorating further or even spiraling out of control. All parties should support Russia and Ukraine in working in the same direction and resuming direct dialogue as quickly as possible, so as to gradually deescalate the situation and ultimately reach a comprehensive ceasefire.

4. Resuming peace talks. Dialogue and negotiation are the only viable solution to the Ukraine crisis. All efforts conducive to the peaceful settlement of the crisis must be encouraged and supported. The international community should stay committed to the right approach of promoting talks for peace, help parties to the conflict open the door to a political settlement as soon as possible, and create conditions and platforms for the resumption of negotiation. China will continue to play  constructive role in this regard.

5. Resolving the humanitarian crisis. All measures conducive to easing the humanitarian crisis must be encouraged and supported. Humanitarian operations should follow the principles of neutrality and impartiality, and humanitarian issues should not be politicized. The safety of civilians must be effectively protected, and humanitarian corridors should be set up for the evacuation of civilians from conflict zones. Efforts are needed to increase humanitarian assistance to relevant areas, improve humanitarian conditions, and provide rapid, safe and unimpeded humanitarian access, with a view to preventing a humanitarian crisis on a larger scale. The UN should be supported in playing a coordinating role in channeling humanitarian aid to conflict zones.

6. Protecting civilians and prisoners of war (POWs). Parties to the conflict should strictly abide by international humanitarian law, avoid attacking civilians or civilian facilities, protect women, children and other victims of the conflict, and respect the basic rights of POWs. China supports the exchange of POWs between Russia and Ukraine, and calls on all parties to create more favorable conditions for this purpose.

7. Keeping nuclear power plants safe. China opposes armed attacks against nuclear power plants or other peaceful nuclear facilities, and calls on all parties to comply with international law including the Convention on Nuclear Safety (CNS) and resolutely avoid man-made nuclear accidents. China supports the International Atomic Energy Agency (IAEA) in playing a constructive role in promoting the safety and security of peaceful nuclear facilities.

8. Reducing strategic risks. Nuclear weapons must not be used and nuclear wars must not be fought. The threat or use of nuclear weapons should be opposed. Nuclear proliferation must be prevented and nuclear crisis avoided. China opposes the research, development and use of chemical and biological weapons by any country under any circumstances.

9. Facilitating grain exports. All parties need to implement the Black Sea Grain Initiative signed by Russia, Türkiye, Ukraine and the UN fully and effectively in a balanced manner, and support the UN in playing an important role in this regard. The cooperation initiative on global food security proposed by China provides a feasible solution to the global food crisis.

10. Stopping unilateral sanctions. Unilateral sanctions and maximum pressure cannot solve the issue; they only create new problems. China opposes unilateral sanctions unauthorized by the UN Security Council. Relevant countries should stop abusing unilateral sanctions and ”long-arm jurisdiction” against other countries, so as to do their share in deescalating the Ukraine crisis and create conditions for developing countries to grow their economies and better the lives of their people.

11. Keeping industrial and supply chains stable. All parties should earnestly maintain the existing world economic system and oppose using the world economy as a tool or weapon for political purposes. Joint efforts are needed to mitigate the spillovers of the crisis and prevent it from disrupting international cooperation in energy, finance, food trade and transportation and undermining the global economic recovery.

12. Promoting post-conflict reconstruction. The international community needs to take measures to support post-conflict reconstruction in conflict zones. China stands ready to provide assistance and play a constructive role in this endeavor.

2 kommenttia julkaisuun “KIINAN ESITYS SISÄLTÄÄ KANNANOTON NATON LAAJENEMISEEN

  1. Kiinan esitys on diplomatiaa (joka on Suomessa täysin unohdettu). Koska teksti on diplomatiaa siinä ei mainita vihollista nimeltä. Eikä varsinkaan mainita kaiken alkusyytä eli amerikkalaisia salaseuroja (Skull&Bones ym) jotka kilpailevat rikkauksista joita Venäjän valloittaminen lisäisi merkittävästi. Ahneus on parantumaton tauti ja Ukranan sota on umpisolmu. Kiinan kannanotto tuo sentään pientä toivonkajoa tilanteeseen.

Vastaa